Gap messenger
Download

نقش کوچک مقیاس ها در #توسعه_اقتصادی و افزایش #تولید_ملی با اهمیت است.
یکی از مهمترین ویژگی های کوچک مقیاس ها جلوگیری از #انحصار است.
امروز کارگاه های کوچکی در حد ۳۰ تا ۴۰ متر دیدم.
کارگاه های بی شماری که شهر دستگرد اصفهان را به قطب #تولید تریکو در ایران تبدیل کرده اند.
#ایران_قوی

28 June 2023 | 09:18