Gap messenger
Download

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی..
می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش
در دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند..
آه ، پس او چه می گفت)؟

25 March 2023 | 06:37