Gap messenger
Download

بوی عود در اتاق پیچید و با سرمای اتاق در هم پیچید .
در زیر پتوی گرم و نرم ، جسم کوچک و زیبای او که دگر روحی در خود نداشت به خوابی بی انتها فرو رفته بود .🌒

25 March 2023 | 04:35