Gap messenger
Download

برتولما (ناتانائیل)
یکی از دوازده حواری مسیح بود که زنده‌زنده پوستش کنده و برعکس به صلیب کشیده شد.
در اینجا پوستِ کنده‌شده‌ی خودش رو روی خودش انداخته و چاقو در دست‌شه که یکی از نماد های اوست..
__
@lololii

23 September 2023 | 12:48