Gap messenger
Download

ای شکسته خاطر من..روزگارت شادمان باد
ای درخت پر گل من، نو بهارت ارغوان باد :)

2 25 March 2023 | 08:24

دگر به منطق منسوخ مرگ می خندم
مگر به شیوه ی دیگر مرا مجاب کنید..

25 March 2023 | 08:20

میان بغض سنگینم.. به زودی درد میمیرد.. به زودی عشق می آید و من درگیر رویایم پریشانم))

25 March 2023 | 08:17

می بینی ای لحظه های خالی از احساس تهی..
می بینی که چه صدای خرد شدن دست های خزان شده اش
در دست های تنهایی کسل آور است و تو را نیز بی رمق می کند..
آه ، پس او چه می گفت)؟

25 March 2023 | 07:37

غبار غم برود حال خوش شود..

25 March 2023 | 07:32

و مرگ تنها وزش ذراتی است که برگ درخت را هر جا که باشد به رقصیدن وادار میکند..

25 March 2023 | 07:27

وای>>>

25 March 2023 | 07:06

باشه.

1 25 March 2023 | 06:58

نینی سایت-

2 25 March 2023 | 06:54

توی این دوران مهربونی حماقت به نظر میرسه.. آدمایی مثل تو با وجود کلی زخم روی بدنشون دنبال صلحن در صورتی که خودشونم میدونن قرار نیست ازشون تشکر بشه.
این مشکل شما نیست مشکل مردم احمقه))

25 March 2023 | 06:52

infp_infj_isfp
__
#mbti
@lololii

25 March 2023 | 05:39

بوی عود در اتاق پیچید و با سرمای اتاق در هم پیچید .
در زیر پتوی گرم و نرم ، جسم کوچک و زیبای او که دگر روحی در خود نداشت به خوابی بی انتها فرو رفته بود .🌒

25 March 2023 | 05:35
24 March 2023 | 12:27

پری..
پری در اوستا موجودی اهریمنی است و از آن به صورت زنی بسیار زیبا و فریبنده یاد شده که با پنهان و آشکار شدن پی درپی و تغییر شکل های گوناگون، مردم را می فریبد و به بیراهه می کشاند یا موجب دیوانگی آنان می شود.
پریان در فرهنگ ایرانیان پس از اسلام، موجوات خوب و دوست داشتنی هستند که مردم نیکوکار و خوش نیت را دوست دارند و آن ها را به خوشبختی و کامروایی می رسانند. پادشاه پریان مردی نیک و آزاده است و دختر و پسر شاه پریان رمزی از کمال، زیبائی، ثروت و خوشبختی هستند که هر دختر و پسر جوان آرزوی همسری ایشان را دارد. داستان پری زیبائی که بخت را تقسیم می کرد در داستان های مربوط به جمشید شاه آمده است.
__
#افسانه
@lololii

24 March 2023 | 12:21

سلام..🌝

24 March 2023 | 12:21

A look in somebody’s eyes..
To light up the skies
To open the world and send it reeling....
__
#موسیقی
@lololii

23 March 2023 | 02:00
23 March 2023 | 01:58

چیزی بدتر از نبودنت تصور نمیکنم..
من به خاطر تو حتی علیه خود خواهم شد))
__
@lololii

23 March 2023 | 01:48
23 March 2023 | 01:47