Gap messenger
Download

🌸🤍🌸.....#روانشناسی‌شکوفه _رابطه‌_

🧨.....با این رفتار ها به زودی عشقت رو از دست میدی !

🟩کنترل گری : از رابطه قفس یا زندان می سازید و طرف مقابلتون رو خسته می کنید
🟨وابستگی زیاد : به علت ترس از دست دادن ،اگر بهش بچسبید زودتر از دستش میدید
🟦انتظارات غیر منطقی : توقعات بیش از حد درگرفتن توجه و محبت، طرفتون رو فراری میده و شما رو تبدیل به فردی خود خواه میکنه
🟧بی اعتمادی : شک و تردید و سو ظن های پی در پی پارتنرتون رو خسته میکنه چون شما مدام بهش برچسب خائن بودن می زنید‌

1 26 January 2023 | 03:36