Gap messenger
Download

#اصطلاحات_کاربردی

روشهای خواندن اعداد در زبان انگلیسی :

سالهای 2000 و بعد:
2000 – two thousand

2001 – two thousand (and) one

2009 – two thousand (and) nine

2010 – two thousand (and) ten

2015 – two thousand (and) fifteen

2016 – two thousand (and) sixteen

سال های قبل از 2000 :

اگر دو رقم آخر سال صفر بود معمولا آن سال با hundred بیان می شود. به چند مثال توجه کنید:

1900 – nineteen hundred

1800 – eighteen hundred

1700 – seventeen hundred

1600 – sixteen hundred

1500 – fifteen hundred

اگر فقط رقم سوم یک سال چهار رقمی صفر باشد دو رقم اول با هم و دو رقم آخر هم به صورت جداگانه خوانده می شوند (خود صفر هم باید حتما خوانده شود):

1807 – eighteen oh seven

1902 – nineteen oh two

1705 – seventeen oh five

1306 – thirteen oh six

برای خواندن این دسته از سال ها (مواردی که رقم سوم آنها صفر است) می توان از روش قبلی (با hundred) هم استفاده کرد ولی روش بدون استفاده از hundred رایج تر است. به یک مثال در این خصوص توجه کنید:

1807 – eighteen hundred and seven

اگر هیچ کدام از رقم های سال صفر نبود آنها را دو به دو می خونیم:

1987 – nineteen eighty seven

1741 – seventeen forty one

1311 – thirteen eleven

1654 – sixteen fifty four

1218 – twelve eighteen
@LearningEnglish

28 September 2023 | 04:16