Gap messenger
Download

📚 انجام حج نیابتی با وجود استطاعت

💠 سؤال: کسی که پدرش فوت شده و پدر مستطيع بوده و با فيش او به قصد حج براي پدر حرکت کرده و به ميقات رسيده و در آنجا خودش هم مستطيع است چه کند؟ توضيح آنکه نه وصيتی بوده و نه از او خواسته شده که نيابت کند مثلاً وارث منحصر است و راه برای او باز نبوده مگر به اين‌طور؟

✅ جواب: در فرض مرقوم بايد براي خودش حج به‌جا آورد و برای پدر نايب بگيرد.

#احکام_حج #حج_نیابتی

🆔 @leader_ahkam

1 May 2023 | 02:00