Gap messenger
Download

📚 فراموش کردن پرداخت فطریه

💠 سؤال: فراموش كردم که زكات فطره را بپردازم، در حال حاضر چه وظیفه ای دارم؟

✅ جواب: بنابر احتیاط واجب است که زکات فطره را با قصد قربت و بدون نيّت ادا يا قضا، از اموال تان جدا كرده و بپردازید.


#احکام_زکات_فطره #فراموش_شدن_فطریه

🆔 @leader_ahkam

23 April 2023 | 03:02