Gap messenger
Download

زمانی که شناخت وجود داشته باشه، تلاش‌های ما متفاوت میشه. با وجود شناخت هست که شکست‌های احتمالی بین راه معنا پیدا می‌کنه. این شناخت هست که پایداری، استقامت و اراده‌ی ما رو دگرگون می‌کنه. طبیعتاً در چنین شرایطی، نتیجه‌ی متفاوتی هم می‌گیریم.
شناخت، درجات مختلف داره. شناخت ناقص، منجر به تلاش‌های ناقص میشه. به‌عبارتی، نه‌تنها بین شناخت و تلاش ارتباط وجود داره، بلکه بین میزان شناخت و کیفیت تلاش‌ها هم رابطه‌ای ناگسستنی وجود داره.

https://www.ktark.com

23 June 2019 | 05:59