Gap messenger
Download

عجله نداشته باش.
زود تموم کردن مراحل ترک خودارضایی بهره ای به تو نمی رسونه.
این درست استفاده کردن و به اندازه وقت گذاشتن و خوب تموم کردنه که وضعیت تو رو تغییر میده.

https://www.ktark.com

15 June 2019 | 12:42