Gap messenger
Download

#یه_نکته_تربیتی

کودکان در سنین ۴-۵ سالگی
حاضر جوابی را یاد می گیرند
اگر حس کنند که این رفتار به آنها
قدرت می دهد و می توانند هرچه
بخواهند بگویند، این رفتار را ادامه
خواهند داد.
والدین نباید در دام این رفتار کودک
بیفتند و عصبی شوند. بلکه باید با
آرامش و قاطعیت کودک را متوجه
کنند نمی‌تواند هرطور که دوست دارد
حرف بزند.

کانال کودکانه رضوی
@koodakane_razavi

19 November 2021 | 03:29