Gap messenger
Download

هدیه ویژه، 15 هزار ســـکهبه قید قرعه به 60 بازیکنی که در 10 روز اول سرور جمعیت اکانتِ شان از 1000 عبور کند، 250 سکه بازی هدیه داده خواهد شد.

امیدواریم از بازی در این سرور لذت ببرید.

🌐 http://kingsera.com
🆔 @KingsEraGame

2 October 2021 | 04:38