Gap messenger
Download

✡ تسلسل تاریخی نقش و تأثیر یهودیان مخفی بر کلیسای کاتولیک
💥 ١٠- پاپ بندیکت شانزدهم (٢)

1⃣ پس از نشستن #بندیکت_شانزدهم بر کرسی پاپی، #واتیکان بیانیه‌ای را دربارهٔ قداست آنچه در مراسم قدیمی لاتینی، «جمعهٔ غمگین» نامیده می‌شد و بیانگر تحوّل یهود نسبت به مسیحیت بود، صادر کرد. در این بیانیه این‌گونه آمده بود:

🔸 هدف این متن به هیچ‌وجه تغییر در احترام «کلیسای کاتولیک» نسبت به یهود نیست.

🔸 روابط کلیسا با یهود، همواره مستند به بیانیهٔ تاریخی «مجمع واتیکان» در سال ١٩۶۵ می‌باشد که مفهوم مسئولیت جمعی نسبت به #خون_مسیح را از یهود برداشت و گفت‌وگو با آنها را آغاز کرد.

🔸 کلیسا هرگونه موضع تحقیرآمیز نسبت به یهود را رد نموده… و هر نوع دشمنی با نژاد سامی را به شدّت نفی می‌نماید.

🔸 امید می‌رود توضیحات مندرج در این بیانیه به هرگونه سوءتفاهم موجود خاتمه دهد.

🔸 این بیانیه مجدّداً بر تمایل ثابت و مستدام بر استمرار پیشرفت و توسعهٔ ملموس نسبت به درک متقابل و رشد احترام میان یهود و مسیحیان تأکید می‌نماید.

2⃣ این بیانیه، تسلیم دبیرخانهٔ دفتر حاخام ارشد اسرائیل شد!

✅ اندیشکده مطالعات یهود:
👉 @jscenter

22 October 2021 | 02:49