Gap messenger
Download

👆 کتابخانه‌ی jdf.php به‌روزرسانی شد و مشکل موجود در تابع jcheckdate که باعث خطا برای روز ۳۰ اسفند شده‌بود، برطرف گردید. لطفاً نسبت به جایگزینی نسخه‌ی جدید، اقدام فرمایید.

2 16 February 2021 | 12:47