Gap messenger
Download

📣
روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 10 لغایت 12 صبح مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج، قبل از بارداری و حین بارداری با تعیین وقت قبلی توسط پزشک در این آزمایشگاه انجام می پذیرد.

🌐 http://www.jampath.com/
🔬 آزمایشگاه جم رشت 🔬


#آزمایشگاه_پاتولوژی_رشت #آزمایشگاه_پاتوبیولوژی_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_پزشکی_رشت #آزمایشگاه_ژنتیک_رشت #آزمایشگاه_تشخیص_طبی_رشت #آزمایشگاه_رشت
#آزمایش #آزمایشگاه #آزمایشگاه_جم #آزمایشگاه_جم_رشت #آزمایشگاه_رشت #آزمایشگاه_گیلان #رشت #گیلان #آزمایشگاه #ژنتیکراه های ارتباطی با آزمای

12 December 2018 | 08:47