Gap messenger
Download

🚨 #پندهای_استاد

🌙 #شب_قدر

🔸 استاد ما می فرمود : اگر روزنه های مقام خلیفة اللهی را در رجب و شعبان نزدید ، در ماه رمضان و #شب_قدر بزنید.

💡در این شب ها و در همین لحظات تا #باور نیاید نمی شود. اما وقتی باور کردید، خدای سبحان این را قرار داده است تا عطا کند. اگر به شما ندهند به چه کسی بدهند؟

✔ اصل اینکه از این شب ها کم بهره می بریم ، به خاطر عدم یقین و عدم #باور است.

👈 باور کنیم تا زیاد ببریم. باور کنیم که امشب از هزار ماه بالاتر است.

👤 #حضرت_استاد_غفاری
ـــــــــــــــــــــــ
✅کانال جمال آفتاب :
@jamaleshamse

3 June 2018 | 02:18