Gap messenger
Download

⚜کسی که زیبایی اندیشه دارد، زیبایی ظاهر خود را به نمایش نمی گذارد . شهید مطهری«ره»
┏━━━🌸🍃━━━┓
⚜ @jalabibir
http://www.jalabib.ir
┗━━━💫━━

4 February 2023 | 12:59