Gap messenger
Download

🎥فروش جای پارک ۵۰ هزار تومانی در تهران ! یک کاسبی جالب از شلوغی پایتخت

🔹این ماجرای برخی افرادی است که با شگردهای خاصی، جای پارک میگیرند و آنرا با دریافت بیش از ۳۰ هزار تومان و یا ساعتی ده هزار تومان، به شهروندان واگذار می کنند.

🆔 @jahatpress

1 December 2021 | 05:18