Gap messenger
Download

برایش چاپ کنند. مجید هرروز به دکه می‌رود تا ببیند شعرش چاپ شده یا نه. نهایتاً یک روز شعر و عکسش را در مجله‌ای که یک آقا از دکه گرفته است می‌بیند. سبیل: مجید از بچگی آرزو داشته تا سیبیل دار شود چرا که باعث می‌شود تا پشه ها و مگس ها وارد سوراخ دماغش نشوند. در نتیجه وقتی کم‌کم موهای تازه و نرمی پشت لبش سبز می‌شود روی آنها زغال می‌کشد تا بیشتر به نظر بیایند.

22 February 2021 | 07:06