Gap messenger
Download

💢هوای ناسالم در ۱۲ شهر و شهرستان

🔹تهران، دماوند، پردیس، پاکدشت، قرچک، نهاوند، شوشتر، شادگان، هندیجان، اهواز، ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی پارس در استان بوشهر بر این اساس به هموطنان در مناطق یاد شده توصیه می شود از ترددهای غیرضروری و فعالیت های فیزیکی و ورزشی در فضای باز خودداری کنند.

🌐 http://www.iribnews.ir
🆔 @iribnews

25 January 2023 | 07:27