Gap messenger
Download

مردمی کردن آموزش، رویکرد جدید دولت در حوزه آموزش و پرورش

رئیس جمهور گفت : مردمی کردن آموزش در کنار مدارس دولتی و خصوصی، رویکرد جدیدی است که اساس آن میدان دادن به گروه‌های مردمی و جهادی است .
https://www.iribnews.ir/00Et5y

20 August 2022 | 07:44