🎥 رئيس سازمان حج : پولهاي حجاج اعزام نشده در حساب بانک مرکزي است نه ما

🔹 سود واريزي ها هر ساله به حجاج پرداخت مي شود

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۴