🎥 یورش هزاران عروس دریایی به سواحل دریای آزوف روسیه

🔸 قطر برخی از این موجودات دریایی به 40 سانتیمتر می رسد

🌐 http://iribnews.ir
@iribnews

۳۱ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۱۷