Gap messenger
Download

.
دکتر حاجی بیگی سخنگوی #سازمان_انتقال_خون_ایران گفت استانداردهای سازمان انتقال خون ایران به خاطر افزایش ضریب #امنیت و #سلامت #خون_های_اهدایی سخت گیرانه است.

وی با اشاره به ارجحیت کیفیت بر کمیت گفت در #مراکز_انتقال_خون نباید #کیفیت فدای #کمیت شود.
حفظ #سلامت #داوطلبان #اهدای_خون و تکریم ارباب رجوع برای سازمان انتقال خون ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به هیچ وجه از افرادی که شرایط #اهدای_خون ندارند و اهدای خون برای #سلامتی آن ها مضر است، #خون دریافت نمی شود .

همچنین افزود : ضریب امنیت و سلامت #اهداکنندگان_مستمر خون بسیار بیشتر از اهداکنندگان بار اول است، زیرا که اهداکنندگان مستمر خون ، اصول خودمراقبتی را به خوبی رعایت می کنند .

20 April 2021 | 08:35