Gap messenger
Download

🍃

وقتی آفتاب باشد، بهترین چیز سایه است؛
وقتی سایه باشد، بهترین چیز آفتاب؛

وقتی هیاهو باشد، بهترین چیز سکوت است؛
وقتی سکوت باشد، بهترین چیز هیاهو.

همیشه «نبودن و خواستن»، «بودن و نخواستن» با هم دست‌شان توی یک کاسه است.
همیشه بهترین‌‌ها چیزهایی هستند که نیستند.

25 February 2024 | 03:08