Gap messenger
Download

.!

20 May 2022 | 05:17


در زندگی دیگر نامم آرام است
دخترکی بی نام نشان با لبخندی
با دوچال زیبا که عجیب مینوازد ب این نگاه
در پنج سالگی دوچرخه کهنه ام را هل میدهم
دستی یاری میدهد شانه هایم را
لبخند میزنم
حال من هفت سال و تو دوازده سال
در آغوش میگیری دختر گوشه گیر روحم را
پسر عباس آقا عجیب با چشم های زمردیش به دل دخترک قلبم نشسته
چشم گذاشته در نه سالگی با لبخند شالی بهم هدیه میدهی
بوم ...
یک انفجار ؛کجاست؟!
کجاست نوازش روحم؟!
از جبهه خبر می‌آورند
پسر کوچک عباس آقارا با تیر زده اند
زانو هایم تا میخورد
نگاهم نم میگیرد
با بغض دست میکشم به تار پود خاک گرفته هدیه قدیمی ات
هیجده سالم است عاقد نامم را تقریبا فریاد میزند
بی جان نگاهش میکنم .
چندسال گذشته است؟!
در آغوشی بودم که چشم هایش جنگل نبود
دخترکی قدم زنان جلویم میخواست موهایش را ببافم
صورتم را میگیرم گریان از دخترک فاصله میگیرم
چشم باز میکنم
میان برف ایستاده ام
دخترک چه بزرگ شده ,با عصبانیت و نگاهی خشک نگاهم میکند
داد میزند:(مامان ،تمومش کن زندگی حروم کردی چشم زمردی که حرفش میزنی مرده دیگه نرو دنبالش ..)

_اعماق دل

20 May 2022 | 02:20

خلسه راست میگفت،
رابطه از دور قشنگه توش شانسیه!
「 join→ @harffpdell

20 May 2022 | 02:19

کی میتونه اندازه من واسه‌ی اون بغلِ تو انتظار بکشه؟
「 join→ @harffpdell

2 19 May 2022 | 11:26

همیشه وقتی به بودن کسی نیاز داشتم هیچ کس نبوده!
「 join→ @harffpdell

1 19 May 2022 | 11:25

.!

19 May 2022 | 11:23

-دغدغه‌اش فردا بود، شب مُرد.
「 join→ @harffpdell

1 18 May 2022 | 11:24

.!

18 May 2022 | 11:23

فکت:
وقتی پیامتونو دیر سین میزنه یا حتی کوتاه و سرد جواب میده ممکنه درحال جنگیدن با اضطراب، افسردگی و صد تا مشکل دیگه باشه و انرژی ای تو وجودش نمونده باشه.

18 May 2022 | 03:00

آره.
「 join→ @harffpdell

3 17 May 2022 | 02:49

نامه ای به تو:
‏باور کن هیچ رابطه ای ارزش اینو نداره که بعد از تموم شدنش بخوای ثانیه ای حسرتشو بخوری، اگه خوب بود که تموم نمیشد.
「 join→ @harffpdell

17 May 2022 | 02:42

وقتی از ته دل به یه نفر اهمیت می‌دید، اشتباهات اون شخص هرگز نمی‌تونه تغییری در احساسات شما ایجاد کنه،چون این مغزه که احساس خشم می‌کنه اما قلب همچنان اهمیت می‌ده.
「 join→ @harffpdell

17 May 2022 | 02:41

نزدیک هزار تا قهرو دعوا داشتن ولی هنوز کناره همن؛همینش قشنگه3>
「 join→ @harffpdell

1 16 May 2022 | 11:32

روز پسرا مبارک🤍.

1 16 May 2022 | 10:15

امتحانات چطوره؟-🤍

7 15 May 2022 | 09:23