Gap messenger
Download

‏.
⩴ مـدار خـیر و مـحـور شـر!

🪶 هیچ فرد خردمند یا گروه متفکر، از خیر، منصرف نمی‌شود و به شر، رو نمی‌آورد مگر آنکه در تشخیص خیر و شر، دچار اشتباه شده باشد.

حضرت #امام_علی_علیه_السلام برای هدایت به معیار خیر و شر، اتحاد و همدلی را مدار خیر، دانسته، اختلاف و کینه ورزی را محور شر معرفی نمود:

✧ «ایاکم والتلون فی دین الله،...
در دین خدا از گونه گون و ناپایدار ماندن بپرهیزید که همراه جماعت بودن در حقی که آن را خوشی نمی‌انگارند بهتر است لذا پراکنده شدن به خاطر باطلی که آن را دوست می‌دارید و همانا خداوند سبحان خیری نبخشد به کسی که جدایی گزیند از مردمان نه از گذشتگان و نه از باقی‌ماندگان»(۱)

⪣ از این سخن بلند نه تنها سودمندی اتحاد و زیانباری اختلاف، استفاده می‌شود، بلکه استمرار سنت الهی در گذشته و حال و آینده نیز معلوم خواهد شد؛ زیرا اساس فیض الهی بر وحدت و جماعت پی‌ریزی شده و هیچ گونه خیری در تفرقه و کثرت گرایی نامعقول نخواهد بود...

₪ چون امیرالمؤمنین (علیه السلام) جامع هر دو علم یاد شده بود؛ یعنی هم از راه غیب از سنت الهی آگاه بود و هم از راه تحلیل عمیق عقلی، به سنت تحول ناپذیر خداوند باخبر بود، لذا خطر اختلاف را به عنوان اصلی کلی گوشزد کرد تا هیچ کس در هیچ مقطع تاریخ، هوس اختلاف در سر نپروراند؛ زیرا هرگز خداوند، جامعه پراکنده و امت متخاصم با یکدیگر را خیر نمی‌دهد.

ا - - - - -
۱) نهج‌البلاغه، خطبه۱۷۶

◌ آیة الله جوادی آملی

#انتخابات

@hadithnet | معارف حدیث

11 June 2024 | 03:34