Gap messenger
Download
سودوکو

سودوکو

game_sudoku_bot
همه بازی‌ها که نباید سرعتی باشن.
بعضی وقت‌ها باید یک لیوان چای بریزی، بازی رو باز کنی و آروم آروم ازش لذت ببری.
سودوکو برای شماست که دوست داری یک بازی درست و حسابی و سخت رو تجربه کنی.
فکر می‌کنی بقیه چقدر امتیاز گرفتن؟