Gap messenger
Download
روپایی

روپایی

game_roopaei_bot
اینجا جمع بزرگان روپایی کشوره!
فکر می‌کنی چند تا روپایی می‌تونی بزنی؟
رکوردت رو بزن و ببین و بقیه چه کارهای عجیبی ازشون برمیاد! 😎