Gap messenger
Download

♦به این گیاه دست نزنید

🔹چپقک، زرآوند با نام علمی:
Aristolochia bottae
🔹این گیاه شامل مقادیر زیادی از آریستولوشیک اسید
است که فعالسازی سیستم ایمنی را به آن نسبت میدهند این گیاه میتواند باعث نکروز شدید بافت های
بینابینی به ویژه در چشم شده، باعث رشد بدخیم و سرطانی سلول ها شود.
این گیاه در مناطق کوهپایه ای و استپی در نیمه شمالی و غربی ایران پراکندگی دارد
@Flowers

5 May 2024 | 12:30