Gap messenger
Download
فرهنگ نام و اسماء هم نام

فرهنگ نام و اسماء هم نام

farhangenam
همه ایرانیان 🇮🇷 دارای «ذکر هم نام = اسم اعظم عام» هستند
در این سرویس با پرداخت هزینه ای مختصر می‌توانید ذکر مرتبط با نام خود را به همراه معنی نام، معنی ذکر و عدد ابجدی مرتبط با آن دریافت نمایید.


بعنوان نمونه:
نام: مهرداد
عدد ابجدی: 254
معنی نام: داده ی مهر، آفریده شده ی مهر، اسم سه نفر از پادشاهان ...