Gap messenger
Download

❇ شمشیری دگر باز بر علی نکشیم!

✍ محمد حسین خوشوقت

▫شب های بی مانند قدر، دگر بار در رسیده است و آنان که قدر این قدر را می دانند خدای مهربان را بی انتها سپاس می گزارند. امید آن که ما نیز در گروه شاکران باشیم.

▫مفاد صریح سوره قدر می آموزد که شب قدر، ظرف نزول قرآن است و ارزش آن، از هزار ماه بیش تر است. نماز مخصوص، تلاوت سوره های قدر و روم و دخان و عنکبوت و طلب آمرزش، از اعمال توصیه شده در این شب است.

▫اما به توصیه معصوم علیه السلام، برترین عمل "مذاکره العلم" است. بدیهی است که منظور از علم ، نه علم زمینی مانند فیزیک و شیمی، که کسب معرفت نسبت به ذات فقیر خویشتن به عنوان مخلوق و مملوک خداوند و وظیفه ای که در برابر ذات لایزال و غنی و بی نیاز خداوندی بر عهده داریم است. این مهم اگر حاصل شود، به هدف رسیده ایم.

▫به تعبیر بزرگان سیر و سلوک الهی، اگر بتوانیم در شب قدر، راه " آدم " شدن را بیابیم و به آن پایبند شویم، برده ایم؛ راه آدم شدن، بندگی و اطاعت بی چون و چرا از خداست و قرآن و رسول و اهل بیت او، این راه را به روشنی نشان داده اند.

▫در این روزها و شب های سرنوشت ساز، نگاهمان به قرآن مجسم، امیر مومنان هم هست. او که جز بنده خدا نبود و جز او ندید. به فرموده رسول گرامی اسلام، حضرت خاتم، امت را بدرود گفت در حالی که دو پدیده گرانسنگ جدایی ناپذیر را از خویش بر جای گذارد؛ قرآن و اهل بیت. و علی سرور عترت پیامبر است.

▫قرآن مجسم که خون پاکش در محراب عبادت خدا بر زمین ریخت، از گناه می هراسید، خدا را به دنیای فانی نفروخت و عدالت را قربانی نساخت؛ و ما اگر بر این طریق نباشیم، خون علی را لگدمال کرده ایم.

▫ابن ملجم مرادی، آن نادان گمراه، با شمشیر کین بر فرق علی کوفت و عالمی را از جسم پاک او محروم ساخت، مباد که ما با رفتار خویش، مرام پاک علی را قربانی کنیم!

▫فرزند و شاگرد پاکباخته علی، #خمینی_کبیر که این روزها در غم از دست دادنش آزرده ایم، با خون دل و به مدد خون های پاکی که او را همراهی نمودند، حکومتی بر پا ساخت تا مرام علی را زنده کند. ما آیا این دستاورد ارزشمند را چگونه پاس داشته ایم؟

▫مباد که با دنیاطلبی ها، بی عدالتی ها و غفلت های خویش، حیثیت علی و مرام پاک اش را بر باد دهیم!

@fararunews

5 June 2018 | 02:01