Gap messenger
Download

#پاسخ_به_سوالات

سوال: سلام علیکم. اگر هنگام نماز به هر دلیلی(مثلا برخورد پای نمازگزاری دیگر) مهر مفقود شود و دسترسی به مهر دیگری هم نباشد چگونه باید نماز را ادامه داد و بر چه سجده کرد؟آیا پس از سلام نماز در چنین شرایطی باید مجددا نماز را با مهر خواند؟

پاسخ: سلام علیکم.در ضیق وقت بر لباس کتان یا انگشتر عقیق پیشانی را بگذارد.

✅سوالات خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایید

https://digiform.ir/ayatollahaminestefta

4 April 2022 | 10:33