Gap messenger
Download

این جمله‌ی امیلی دیکنسون رو با تموم وجودم حسش کردم :

یک روز خودم را خواهم بخشید
از آسیبی که به خویش روا داشتم،
از آسیبی که اجازه دادم دیگران بر من روا دارند...و از اهمیت دادن بیش از حد به آدم ها و
چنان محکم خویش را در آغوش خواهم کشید که هرگز ترک خود نکنم.🫂☁
1401/11/12
روز بخیر قشنگا✨
درخواستی؟!🐣

@dokhtarane_asemany | #Davoody_Banafsh💜🌸

2 1 February 2023 | 02:20