Gap messenger
Download

▶ هنر آن است که بمیری قبل از آنکه بمیرانندت، مبدا و منشا حیات آنانند که چنین مرده اند

روایتی از نحوه شهادت شهید سید مرتضی آوینی

🆔 @ofogh_tv
📡 http://bonyana.com/feeds

17 April 2023 | 10:09