Gap messenger
Download

اسم من ...
اسم اسدِ
جوون بیست و چند ساله ای که یه دوره سفر کردم ...
و با کسایی که باید یه چیزایی رو می‌فهمیدن صحبت کردم...

🎙داستان صوتی کمی دیر تر - قسمت هفت

🔗 دریافت بقیه قسمت‌ها : https://bonyana.com/11514
📲 @bonyana 💚 @nojavania

17 March 2021 | 07:20