Gap messenger
Download

🔸 با حکم دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر علی خورسندیان به سمت مدیرعامل بانک صنعت و معدن منصوب شد

http://yun.ir/q9chye

🔸 روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن

6 February 2022 | 03:47