Gap messenger
Download

شرط عربستان برای عمره گزاران

وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرد: مجوز ادای فریضه حج و عمره در حرمین شریفین از روز یکشنبه تنها برای کسانی صادر خواهد شد که دو دٌز واکسن مورد تأیید سعودی را دریافت کرده باشند.https://hajj.ir/fa/108525/

12 October 2021 | 09:04