Gap messenger
Download

اخذ كردند ملزم هستند گواهي نامه هاي خود را براي استاد از طريق واتس آپ به شماره 09131425396 ارسال نمايند.

6. آن دسته از دانشجوياني دروس #دانش_خانواده_و_جمعيت را با استاد محمد زاده اخذ كردند ملزم هستند گواهي نامه هاي خود را براي استاد از طريق واتس آپ به شماره 09218058128 ارسال نمايند.

7. آن دسته از دانشجويان خواهر كه دروس #قرآن را با استاد سعدي زاده اخذ كردند ملزم هستند گواهي نامه هاي خود را براي استاد از طريق واتس آپ به شماره 09132411012 ارسال نمايند.——————-
🌏 سایت نهاد رهبری(ویژه دروس معارف) http://ec.nahad.ir

🌏 سایت رسمی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر http://bardsiriau.ac.ir

🌏 پورتال آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر http://edu.bardsiriau.ac.ir

☎ پشتیبانی 03433523301 و 03433527009 و
واتس آپ 09133403370

#ستاد_آموزش_غیر_حضوری_و_آنلاین
#دانشگاه_آزاد_اسلامی_بردسیر

8 May 2020 | 03:12