Gap messenger
Download

#طرح | جمهوری اسلامی حرم است

بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند، دیگر حرم‌ها می‌مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی‌ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی(ص).

🔺روز جمهوری اسلامی گرامی باد

@aqr_ir

1 April 2023 | 10:37