Gap messenger
Download

مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص فاجعه هفتم تیر، فرمودند:
كساني كه در حادثه هفتم تير به شهادت رسيدند و خونشان ريخته شد، نفوس زكيه اي از افراد بشر و انسان هاي ممتاز جامعه بودند.
مهمترين هدف استكبار در حادثه هفتم تير، حذف پشتوانه هاي فكري و اجرايي نظام بود، ...ما بايد راه و ياد شهداي هفتم تير را زنده نگه داريم.
یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گرامی باد.

27 June 2022 | 05:34