Gap messenger
Download

🖋آسیب شناسی تربیت دینی
(اجرای نادرست تربیت دینی با حصاربندی و ولنگاری)

✳در اجرای اصل تقوا و مرزشناسی دو نقطه انحراف وجود دارد: برخی خانواده ها به ویژه والدین متدین و دین مدار، جریان مرزشناسی را در شکل حصاربندی اجرا می کنند.

🖊به این صورت که در جریان تربیت دینی با سخت گیری شدید و امر و نهی زیاد فرزندشان، وی را تحت کنترل قرار می دهند تا جایی که فرزند در مقام اجرای خواسته ها و امیالش خودش را در یک حصار می بیند, مثل فردی که حیوانات خود را درون پرچین و حصار نگهداری می کند تا از آن خارج نشوند. نتیجه طبیعی حصاربندی، حصارشکنی است. به این معنا که فرزند به محض احساس استقلال, با تجاوز از همه قیود و مرزهای شرعی, به صورت یک عنصر بسیار منحرف در جامعه جلوه می کند.


🔹مقابل حصاربندی به عنوان اولین نقطه انحراف مرزشناسی، جریان ولنگاری و بی مبالاتی قرار دارد؛ به این معنا که والدین بدون هرگونه تلاش برای شناساندن مرزها به فرزند، او را مثل حیوانی که آزادانه در مرغزاری سبز و خرم می چرد در عرصه پاسخ گویی به امیال و خواسته های نفسانی اش رها می کنند.
#آیت_الله_علم_الهدی
#پنجشنبه_های_با_کتاب
#تالیفات


🌐http://Alamolhoda.com
🆔 @Alamolhoda_com

24 June 2022 | 01:10