Gap messenger
Download

🎥حل مشکل آبرسانی شهرکرد طی ۷ روز

نماینده شهرکرد:
🔹حل مشکل آبرسانی شهرکرد کار حداقل ۳ ماه بود که با حرکت جهادی طی ۷_۸ روز حل شد.

19 August 2022 | 05:15