Gap messenger
Download

اجرای دادنامه دستگاه قضا بوده است.
🔸ملایی افزود: مطابق به صورتهای مالی و بهای دفتری ، جمع دارایی ها در شرکت توسعه دو هزار و 225میلیارد تومان و در تلفیق چهار هزار میلیارد تومان بوده است جمع بدهی ها 122 و 1700 میلیارد تومان در شرکت توسعه و تلفیق بوده است. سرمایه ثبت شده در شرکت توسعه در حدود 52 میلیارد تومان است و جمع حقوق صاحبان سهام در شرکت توسعه 2100 میلیارد تومان و در تلفیق گروه 2200 میلیارد تومان است.

🔹وی ازجایگاه شرکت در صنعت گردشگری سخن گفت و افزود: بسیاری از شرکت های زیر مجموعه شرکت در صنعت گردشگری فعالیت دارد که با به وجود آمدن بحران کرونا متاسفانه بسیاری از معادلات اقتصادی را زیر سوال برد و هیات مدیره برای مقابله با این بحران تدابیری را اندیشیدند که در آینده از طریق فضای رسمی رسانه ای به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

@adminpadideco

21 October 2020 | 01:08