Gap messenger
Download

🔰ماده ۸۴ قانون تجارت

✔شرایط برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

⚜مجمع عمومی فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام) یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۹ساعت ۱۴در #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده برگزار می شود.
@adminpadideco

12 October 2020 | 12:25