Gap messenger
Download

شما می‌توانید برای ارسال آثار خود
فرم را دانلود و پرینت کرده و سپس
با پر کردن جدول مربوطه آنرا
از راه‌های زیر ارسال کنید:
۱-پست کردن به آدرس دبیرخانه جشنواره
سمنان-بلوارنهضت-بلواردهخدا
خیابان‌رسانه-خیابان‌رسانه۲
ساختمان شهید محب‌شاهدین
۲-ایمیل کردن به آدرس
mailto:aboozar.fest@shmail.com
۳-ثبت آثار با مراجعه به سایت
http://aboozarfest.ir
۴-عکس گرفتن از فرم پس از
ثبت آثار و ارسال به همراه ضمائم به
http://gap.im/aboozar_fest

21 August 2018 | 11:47