Gap messenger
Download
مترجم عربی /فارسی/انگلیسی گویا و همزمان

مترجم عربی /فارسی/انگلیسی گویا و همزمان

TarjomanArbot
​​​​​🔻این ربات، یک مترجم گویا و همزمان فارسی / عربی / انگلیسی است که با استفاده از هوش مصنوعی میتواند مطالب گفته شده شما را تشخیص داده و از فارسی به عربی و انگلیسی و برعکس ترجمه و به دو صورت متنی و فایل صوتی، جهت پخش، به شما برگرداند.
در اصل، این ربات واسطه شما و شخصی که همزبان شما نیست قرار گرفته ت ...