Gap messenger
Download

آنقدر قوی باش که روی پای خودت بایستی، آنقدر باهوش باش تا بفهمی چه زمانی به کمک نیاز داری و آنقدر شجاع باش تا در آن زمان درخواست کمک کنی.
stand alone
brave
ask for

@TahlilGaranOnline

23 May 2018 | 05:43

آدمهای ضعیف، انتقام می گیرند. آدمهای قوی می بخشند. آدمهای با هوش نادیده می گیرند.
re‧venge /rɪˈvendʒ/ 
for‧give /fəˈɡɪv $ fər-/
in‧tel‧li‧gent /ɪnˈtelədʒənt/

@TahlilGaranOnline

23 May 2018 | 05:43

Why often people marry a different person than they fell in love with?

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

20 May 2018 | 01:46

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

17 May 2018 | 08:49

It's hard for me to say
I'm jealous of the way
You're happy without me ...

(Josh Daniel - XFactor)

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

زندگی برای یافتن خودت نیست، برای ساختن خودت است.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

هیچکس نمی تواند به گذشته باز گردد و شروع تازه ای را آغاز کند.
اما هرکسی می تواند امروز شروع کند و یک پایان جدید بسازد.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :

🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

How to sit at your computer without getting back pain

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

How to work your lower abdomen

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

گاهی باید از بالای کوه پایین بیفتی تا متوجه شوی بخاطر چه چیزی از آن بالا می روی...

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

عشق میتونه آدمو تغییر بده
شاید بهتر بشی
شاید بدتر بشی اما هیچوقت نمیتونی اون آدم قبل باشی!

@rroga 🌱

3 May 2018 | 08:40

حتی زیباترین بوستانها، بدون تو گورستانی بیش نیست.

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

وقتت را برای توضیحات (اضافه) تلف نکن، مردم تنها هر آنچه را که بخواهند، می شنوند.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

زندگی شامل ۱۰ درصد اتفاقهایی است که برایت روی می دهند و ۹۰ درصد چگونگی عملکرد تو در مقابل آن اتفاقها.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

بخاطر تو تمام قوانینم را شکستم!

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

زندگی آن چیزی است که رخ می دهد، زمانیکه تو مشغول برنامه ریزی (سایر امور) هستی.

به ما بپیوندید ...
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :
🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

اشکهایم را پنهان می کنم، زمانیکه نامت را می گویم، اما درد قلبم هنوز همانگونه است، هرچند لبخند بزنم و‌ بی خیال به نظر بیایم.

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :

🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

گاهی یک دختر بارها به مردی که با او بدرستی رفتار نکرده، بر می گردد چون هنوز آماده نیست تا از امیدواری نسبت به اینکه ممکن است او روزی تغییر کند، دست بکشد...

🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40

به ما بپیوندید…
آموزشگاه مجازی تحلیلگران :

🆔 @TahlilGaranOnline

3 May 2018 | 08:40