Gap messenger
Download

چرا مجلس یازدهم برای زنان کاری نکرد!؟


افزایش مرخصی زایمان بانوان، بیمه شدن
درمان ناباروری تا 90 درصد هزینه ها که بسیار سنگین و سرسام آور است، پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان، فروش بدون قرعه کشی خودرو پس از تولد فرزند دوم به مادران، ارائۀ رایگان سبد تغذیه و بستۀ بهداشتی به مادران باردار و دارای فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه رایگان مادران خانه دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر، دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران باردار یا دارای فرزند شیرخوار شاغل.

خانم ها شما اینا رو شنیده بودین؟

🇵🇸 @Roshangari_ir

1 26 February 2024 | 12:01